Info Voorwaarden en privacy

Praktijk Quality Living

Mijn gegegevens :

Registratienummer NFG : 7011087527
Lid RBCZ-register licentienummer : 810415R
Vektis/AGB-code : 90055917
Kvk-nummer : 18081804
Btw-nummer : NL152902922B017240

nl 71 Knab 0400845695 t.n.v. Quality Living

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Afspraak verzetten of annuleren

Je dient een sessie minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen; bij afzeggingen binnen 24 uur voor de afspraak wordt er een half uur in rekening gebracht.

Voor mij geldt de regel, voordat u komt voor een nieuwe afspraak dienen de openstaande facturen te zijn voldaan.

Op dit moment verstuur ik met de factuur een tikkie om eenvoudig te kunnen betalen. U mag ook eerst de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt 2 weken te tijd om mij te betalen.

U kunt ook contant of per pin betalen.

Vertrouwelijk :

Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. Er wordt geen informatie over u of het traject vrijgegeven zonder uw schriftelijke toestemming, ook niet aan instanties.

Volledige algemene Voorwaarden :

Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Praktijk Quality Living
I. Algemeen
I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
i. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke – of rechtspersoon zijn.
ii. Opdrachtnemer: “Quality Living”, gevestigd te Loon op zand. “Quality living” levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren.
iii. Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.
iv. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.’
v. Offerte: een formele aanbieding van werkzaamheden van Quality Living” aan de opdrachtgever.

II. Toepasbaarheid
I. De voorwaarden maken deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

III. Totstandkoming van de overeenkomst
I. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.
II. Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van het geven van persoonlijke (groep)sessies aan een of meerdere cliënten.

IV. Offertes
I. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/ aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft deze het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
II. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
III. De opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

V. Verplichting van de opdrachtgever
I. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
II. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
III. Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
IV. De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

VI. Geheimhouding
I. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
II. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de counselor en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen counselor en cliënt.
III. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
IV. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
V. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

VII. Honorarium, kosten, tarieven
I. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
II. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
III. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en zaalhuur en inclusief kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.
IV. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen.
V. Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.
VI. Voor alle afspraken met bedrijven en particulieren geldt, dat afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd of verschoven, in rekening gebracht kunnen worden. Praktijk Quality Living rekent 50% van het consultbedrag door (met een minimum van een half uur consultprijs).

VIII. Betaling
I. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum.
II. Indien opdrachtgever niet onder de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
III. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
IV. Betalingen door privé-cliënten dienen tijdens de sessie contant te worden voldaan.

X. Leveringstermijn
I. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

XI. Opzegging en annulering
I. Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
II. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
III. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden: alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op de vergoeding wegens winstderving.
IV. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid verzuim te zijn:
a. in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
b. bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming.
c. bij liquidatie van zijn bedrijf
V. De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

XII. Aansprakelijkheid
I. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een therapeut kan worden verwacht.
II. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
III. Praktijk Quality Living kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten van de behandeling/begeleiding ten aanzien van het individu en zijn of haar omgeving en geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelend therapeut. Bovengenoemd therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.. Praktijk Quality Living houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het beroepsveld.
IV. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van behandelend therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
V. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
VI. Praktijk Quality Living is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige
natuurgeneeskundige, energetische middelen. De leverancier van deze supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
VII. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de behandelend therapeut.

XIII. Overmacht
I. In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
II. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

XIV. Vervaltermijn
I. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

XV. Toepasselijk recht
I. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
II. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.
III. Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de beroeporganisatie waarbij de therapeut is aangesloten, dan is de counselor/trainer/therapeut/psycholoog gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.

PRIVACY DOCUMENT
UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk Quality Living, als uw behandelend therapeut, persoonsgegevens vastlegt en een
dossier aanleg. Dit is alleen als de betrokkene toestemming heeft verleend voor verwerking. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. De persoonsverwerking bevat niet meer gegevens dan voor de hiervoor genoemde doelen noodzakelijk is. Uw dossier bevat het intakeformulier, behandelplan en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

U vult vooraf het intakeformulier volledig in en neemt dit op uw 1e bezoek aan Praktijk Quality Living mee. Gegevens worden dan niet via de mail verstuurd. Wanneer het intakeformulier niet volledig is, zal Praktijk Quality Living vragen om dit aan te vullen zodat deze volledig ingevuld in het dossier aanwezig is. Onjuiste gegevens kunnen op verzoek van de cliënt of door Praktijk Quality Lving ten alle tijden worden aangepast en gecorrigeerd. Praktijk Quality Living houdt het dossier up-to-date.

Praktijk Quality Living waarborgt uw privacy. Dit betekent onder meer dat wij:
– Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
– geen onbevoegden en derden toegang hebben tot uw gegevens
– Praktijk Quality living heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Praktijd Quality Living heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens langdurige afwezigheid of overlijden.
-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de administratie, zodat Praktijk Quality Living een factuur kan opstellen, het dossier actueel kan houden en/of verwerken.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. De betrokkene heeft recht op inzage dossier en recht op correctie en aanvulling.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam en adres
Geboortedatum, zorgverzekering en -nummer
De datum van de behandeling en omschrijving psychosociale therapie/natuurgeneeskundige behandeling
De tijdsduur en kosten van het consult

Privacy policy voor alle bezoekers die de website van Praktijk Quality Living bezoekt.

1. Beheer
De website www.praktijkqualityliving.nl en www.qualityliving.nu zijn eigendom van Praktijk Quality Living en staan onder beheer van ProfiHosting.

2. Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voorkomen uit één of meer bezoeken aan www.praktijkqualityliving.nl of www.qualityliving.nu worden permanent bewaard maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. ProfiHosting zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doet dit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Praktijk Quality Living.

3. Cookies
www.praktijkqualityliving.nl en www.qualityliving.nu maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan praktijkqualityliving.nl en qualityliving.nu de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bv na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers aangeboden. Cookies kunnen altijd van een computer verwijderd worden, ook weer via de browser. www.praktijkqualityliving.nl en www.qualityliving.nu maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij praktijk Quality Living, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Praktijk Quality Living is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Bestellingen
De Privacy Policy geldt ook voor iedereen die een bestelling plaatst bij Praktijk Quality Living op www.qualityliving.nu.

7. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Praktijk Quality Living kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1. Het verwerken van de bestelling
2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggevens staan
3. Het onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc. etc. waarvan Praktijk Quality Living denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
4. Een nieuwsbrief met het onder de aandacht brengen van een product, tip of handigheid
5. Gegevens verstrekken aan derden:

Gegevens die door de klant aan Praktijk Quality Living zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op ; wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken

8. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Praktijk Quality Living verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

9. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of vragen om verwijdering.